2. Lösungsstufe: Berechnungen

Großkreisumfang:
U= π = 3,1415 926....
hiervon das 10fache: 31,415926....
auf 3 Hinterkomma-Stellen beschneiden: 31,415

A-Wert:
A = 31,415 - 19,460 = 11,955

B-Wert:
B = 31,415 + 0,701 = 32,116


der Antipode befindet sich bei: S 49° 11.955' / W 170° 32.116'

Lösung : der Cache befindet sich bei: N 49° 11.955' und bei E (179° 60.000 - 170° 32.116') = E 09° 27.884'